สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวิสรา  พลเรือง
 
1. นางสุวลี  พูนผล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68.75 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงวรรณิสา  จ้ายหนองบัว
3. เด็กหญิงสงกรานต์  บุญอยู่
 
1. นางมั่นศิริ  สุทธิศรี
2. นางสาววีรวรรณ  จักรนารายณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภสร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเรียงขวัญ  คนดี
3. เด็กหญิงเอวิตรา  แสนสุพรรณ์
 
1. นางสาวอาพากูล  ทัพธมาตร
2. นางสาวกัญญาพัฒน์  จักรนารายณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ทัพสุริย์
 
1. นางสาวอาพากูล  ทัพธมาตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุทธ  ราชานู
2. เด็กชายณัฐชนน  ทัพธานี
 
1. นายสมพร  ปัตถะเมฆ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงปวริสา  ทัพธานี
2. เด็กหญิงวิชุดา  แสนสุพรรณ์
 
1. นางสุวลี  พูนผล
2. นางสาวกัญญาพัฒน์  จักรนารายณ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัชนันท์  คำแสนเดช
2. เด็กหญิงสุปรียา  ดีมั่น
3. เด็กหญิงอรวี  กาญนเดช
 
1. นางนิภา  ฉิมฉวี
2. นางมั่นศิริ  สุทธิศรี