สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุจันทร์
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลิดา  สาวิจารย์
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภาพร  แฝงสีพล
2. เด็กชายอิทธ์พัทธ์  อินทะวงศ์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรเทา
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายนภัสกร  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญใบ
3. เด็กหญิงศุภมาศ  คำผาย
 
1. นางมณี  ทองหล่อ
2. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายนนทกรณ์  สุวรรณศรี
2. เด็กชายนนทกานต์  อุดมเดช
3. เด็กชายโอฆวัฒน์  คุณพรม
 
1. นายเชาวลิต  แย้มศรีสุข
2. นางสาวธัญญ์ฉมา  บุญใบ