สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิภาพร  โพธิ์โคตร
 
1. นางสุภาพร  รักกุศล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ภูศรี
2. เด็กชายนวพล  ทำวันดี
3. เด็กชายโชคชัย  หินชัยศรี
 
1. นายถวัน  โยธาทูล
2. นางสุภาพร  รักกุศล