สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงโสรยา  นามปะพา
 
1. นางสุภาพร  รักกุศล
2. นายถวัน  โยธาทูล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 1. เด็กชายคณิตพล  แก่นแท่นแก้ว
2. เด็กชายวีรภาพ  รัดทำ
3. เด็กชายเดชนรินทร์  นามท้าว
 
1. นายถวัน  โยธาทูล
2. นายสำลวน   คนเพียร