สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาติโน
 
1. นางปรานี  กลางหิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จุฬุวรรณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วบุดดา
 
1. นางปรานี  กลางหิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงพัชรีพร  กุหลาบโชติ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เนื่องไชยยศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุตรอินทร์
2. เด็กชายศิวกร  อันพันลำ
 
1. นายอภิวัฒน์  รังษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรกมล  ภูสมที
2. เด็กหญิงอทิตยา  พินิจดี
 
1. นางสาวพิมลมาศ  นุสีวอ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงคนิลธิชา  คงสรี
2. เด็กชายศุภกร  เสาวคนธ์
 
1. นางจุรีรักษ์  รัตนพร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  นนท์สุวรรณ
2. นางสาวอาริยา  นาอุดม
 
1. นางจุรีรักษ์  รัตนพร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงวัฒนี  เนื่องวรรณะ
 
1. นางดวงจันทร์  พิมพ์หานาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุนันทา
 
1. นายอุดม  ทิพย์วันนา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 71.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศาลางาม
 
1. นางพัชรา  มหาวงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอลดา  สาโสดา
 
1. นางพัชรา  มหาวงษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายถิรายุธ  อาษาศรี
2. เด็กชายทณะสิทธิ์  พูลสมบัติ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มะลิมาตร์
4. เด็กชายรัฐภูมิ  มุกดากิจ
5. เด็กชายสุวดล  ชัยคุณ
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แฝงจันดา
 
1. นายทวีศักดิ์  สมศรี
2. นายอภิวัฒน์  รังษา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายบรรณพิภพ  ไชยสมคุณ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นวลงาม
 
1. นางสาวปสุตา  แฝงสาเคน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เต็มใจ
2. นางสาวตะวัน  ศรีโนรินทร์
3. นางสาวพินะดา  สิทธิบาล
 
1. นางสาวปสุตา  แฝงสาเคน