สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุตรอินทร์
2. เด็กชายศิวกร  อันพันลำ
 
1. นายอภิวัฒน์  รังษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรกมล  ภูสมที
2. เด็กหญิงอทิตยา  พินิจดี
 
1. นางสาวพิมลมาศ  นุสีวอ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงคนิลธิชา  คงสรี
2. เด็กชายศุภกร  เสาวคนธ์
 
1. นางจุรีรักษ์  รัตนพร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  นนท์สุวรรณ
2. นางสาวอาริยา  นาอุดม
 
1. นางจุรีรักษ์  รัตนพร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอลดา  สาโสดา
 
1. นางพัชรา  มหาวงษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เต็มใจ
2. นางสาวตะวัน  ศรีโนรินทร์
3. นางสาวพินะดา  สิทธิบาล
 
1. นางสาวปสุตา  แฝงสาเคน