สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  เทพศิริ
 
1. นางภัชศิณี  บุญประคม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติขจร  ธรรมประเสริฐ
2. เด็กชายเสกสรร  คราวกลาง
 
1. นางภัชศิณี  บุญประคม
2. นายสุพัฒน์  วัฒนานุสสรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวิชุฎา  มาจันทร์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  มาลี
 
1. นายวิเวค  เทียมวงศ์
2. นางโสภา  โยวะผุย
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชลลดา  พิมพ์สิงห์
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอภินันท์  ปานโหน่ง
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุฒิ  รัตเสนสี
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิสร  ยะตะโคตร
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค