สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ประกายสิทธิ์
2. เด็กชายปริญญา  สาสีดา
 
1. นางจำลองลักษณ์  ศรีปัจฉิม
2. นางสาวอุษา  อุพลเถียร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.6 ทอง 16 1. เด็กชายธนกร  พันชมพู
2. เด็กหญิงไอริน  ทุมพิลา
 
1. นางจำลองลักษณ์  ศรีปัจฉิม
2. นางสาวอุษา  อุพลเถียร
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  สุขสงวน
2. เด็กหญิงพัชราภา  แหละยุหิม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูพานใหญ่
 
1. นางจำลองลักษณ์  ศรีปัจฉิม
2. นางสาวอุษา  อุพลเถียร
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88.2 ทอง 5 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  โยอาศรี
 
1. นายธงศักดิ์  ศรีปัจฉิม