สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวมาศ
 
1. นางสาวพรรณี  จันทร์สุราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพันธ์  วันสา
 
1. นางสาววรรณวิภา  เชื้อกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงชนาภา  วงชารี
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอรยา  ปัดทุม
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวรันธรณ์  วงษ์มนตรี
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชลดา  วงชารี
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  รุ่งโชติ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัสสาโก
3. เด็กหญิงวัณนิภา  ช้อยโคกสูง
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มูลศรี
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมื่นสา
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นายเสกสรร  ใชยลังกา
 
1. นางสาวกฤษณา  วงชารี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  อ่านเขียน
2. เด็กชายวัชรภัท  ธุระทำ
3. เด็กชายศราวุฒิ  เมืองทอง
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
2. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายอโนทัย  จันทร์สม
2. เด็กหญิงไพลิน  ปัดทุม
 
1. นางเกษร  เดียวตระกูล
2. นางสาวพรรณี  จันทร์สุราช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีเครือ
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐฐฌา  ศรีคลัง
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทะเขตต์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกร  จันวิเศษ
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อินกอง
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศราวุฒิ  เมืองทอง
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยพร  สุธรรมศิรินุกูล
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พิมไชย
2. เด็กชายวัชพล  บุญพล
3. เด็กชายวิทยา  สุดใจ
4. เด็กชายสุพัฒนพงษ์  มูลดี
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ศรีบุญเรือง
6. เด็กชายเอกรัฐ  บัวมาศ
 
1. นายมรกต  บุญทัน
2. นางสาวธิมาพร  หงส์ทะนี
3. นางสาวภัทท์ธิดา  เชื้อเมืองแสน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
2. เด็กหญิงพัชริดา  ชินโคตร
 
1. นางทัศนีย์  อนันตวุฒิ
2. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สิงอ่อน
2. เด็กชายธีรภัทร  ร่มจันทร์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
2. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ