สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอรยา  ปัดทุม
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวรันธรณ์  วงษ์มนตรี
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชลดา  วงชารี
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  รุ่งโชติ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัสสาโก
3. เด็กหญิงวัณนิภา  ช้อยโคกสูง
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นายเสกสรร  ใชยลังกา
 
1. นางสาวกฤษณา  วงชารี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีเครือ
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์