สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มูลศรี
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐฐฌา  ศรีคลัง
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทะเขตต์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สิงอ่อน
2. เด็กชายธีรภัทร  ร่มจันทร์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
2. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ