สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บัวมาศ
 
1. นางสาวพรรณี  จันทร์สุราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพันธ์  วันสา
 
1. นางสาววรรณวิภา  เชื้อกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายอโนทัย  จันทร์สม
2. เด็กหญิงไพลิน  ปัดทุม
 
1. นางเกษร  เดียวตระกูล
2. นางสาวพรรณี  จันทร์สุราช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกร  จันวิเศษ
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อินกอง
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยพร  สุธรรมศิรินุกูล
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พิมไชย
2. เด็กชายวัชพล  บุญพล
3. เด็กชายวิทยา  สุดใจ
4. เด็กชายสุพัฒนพงษ์  มูลดี
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ศรีบุญเรือง
6. เด็กชายเอกรัฐ  บัวมาศ
 
1. นายมรกต  บุญทัน
2. นางสาวธิมาพร  หงส์ทะนี
3. นางสาวภัทท์ธิดา  เชื้อเมืองแสน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
2. เด็กหญิงพัชริดา  ชินโคตร
 
1. นางทัศนีย์  อนันตวุฒิ
2. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์