สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงปภัสรา  วิริยะ
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงชญานันท์  สุทธิหล่อ
 
1. นางสำรวย  คันธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิวัฒน์  อุทัยบาล
 
1. นางอาภาภัทร  พลเรืองทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาภัสร   จันปัญญา
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 17 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ทินคาม
 
1. นางสำรวย   คันธา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายอิทธิพล  รณกระโทก
 
1. นางอัมพวัน  ภารสำเร็จ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ไชยภัฎ
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรัทธา  จันทะแพน
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรุงธน  องคสิน
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กชายกฤติพงศ์   ลาดโฮม
2. เด็กหญิงปณิดา  ตะวัน
3. เด็กหญิงอรัญญา  อบมาลี
 
1. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
2. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพนม  ใบบ้ง
2. เด็กหญิงอารียา   อุทัยมา
 
1. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
2. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินฑิรา  อุทัยบาล
2. เด็กหญิงรุจิรา  ตรวจนอก
 
1. นางอาภาภัทร  พลเรืองทอง
2. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อุทัยมา
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชนี  แสนท้าว
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลินันท์  ยศมืด
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  กวดโท
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางอาภาภัทร  พลเรืองทอง
2. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤธิพงษ์   จันปัญญา
2. นางสาวณษภรณ์   สมมิตร
3. เด็กหญิงนริศรา  นันทะแสน
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
2. นางสำรวย  คันธา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพพร  ใบบ้ง
2. เด็กชายพีระพันธ์  ตะนัน
 
1. นางสุมาลี  ศรีสารคาม
2. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีโยวงศ์
 
1. นางเบญจมาศ   พลอยศรีทอง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุสุมล  ประสงค์สัน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  วังหอม