สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงปภัสรา  วิริยะ
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิวัฒน์  อุทัยบาล
 
1. นางอาภาภัทร  พลเรืองทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาภัสร   จันปัญญา
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กชายกฤติพงศ์   ลาดโฮม
2. เด็กหญิงปณิดา  ตะวัน
3. เด็กหญิงอรัญญา  อบมาลี
 
1. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
2. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีโยวงศ์
 
1. นางเบญจมาศ   พลอยศรีทอง