สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติมา   ชาดา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี    เห็มสมัคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรอนงค์    โพธิ์สิม
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   เห็มสมัคร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   แสนสุข
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เทียงดาห์
3. เด็กหญิงอรจิรา    รัตนนท์
 
1. นายชัยวัฒน์    เขียววารี
2. นางปิยนุช   นามคุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิศพล
2. เด็กหญิงชลดา   สุดที
3. เด็กหญิงสุภาทิพย์  ฝ่ายสิงห์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   เทียงดาห์
2. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริฉัตร   อรัญทอง
2. เด็กหญิงวริศรา   หลักคำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   เทียงดาห์
2. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา    แสนชมพู
2. เด็กหญิงภัทราพร  สุขศิริ
3. เด็กหญิงวราพร  เพชรหงษ์
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  เทียบมัง
5. เด็กหญิงเกตน์ปภา   ทศปา
 
1. นางสมพงษ์   พุทโธ
2. นางปิยนุช   นามคุณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    พิศพล
2. เด็กหญิงนภาพร   เพชรหงส์
3. เด็กหญิงนภารินทร์   ชาดา
4. เด็กหญิงวริศรา  หลักคำ
5. เด็กหญิงโชติกา    โพธิ์ขี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
2. นางนิวาส  อุ้ยลี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปัดกอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปัดกอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์   โพธิ์สิม
4. เด็กหญิงอริยา  ปัอมยายับ
5. เด็กหญิงเพชรรัดดา   บุญศรี
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
2. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุจรินทร์   ทศโยเคน
2. เด็กหญิงบุญยกร   วาปีเก
3. เด็กหญิงพิมพิกา   ทบชิน
4. เด็กหญิงวัชรา   เลิศครบุรี
5. เด็กชายวิทยา  ช่องผม
 
1. นาย ชัยวัฒน์   เขียววารี
2. นาย อัษฎาวุธ   พุทโธ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา   งามดี
 
1. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา   มหาอ้น
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงวราพร   เพชรหงส์
2. เด็กชายเอกรินทร์    เทียกนา
 
1. นางสมพงษ์    พุทโธ
2. นางปิยนุช   นามคุณ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาญณรงค์   งามดี
2. เด็กหญิงเพชรรัดดา   บุญศรี
 
1. นางสมพงษ์    พุทโธ
2. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัคจิรา   ทสไกร
 
1. นายชัยวัฒน์    เขียววารี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายปรัชญา   ชนชนะกุล
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไรวรรณ   พลแสน
 
1. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 7 1. เด็กชายนิธินันท์  เทียบแสง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรภัทร   ลือไพบูรณ์
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโชติกา   โพธิ์ขี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    เทียงดาห์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริยากร   แก้วลี
 
1. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริฉัตร   อรัญทอง
 
1. นางสาวศุภรัตน์   ประทุมมาตร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปัดกอง
 
1. นางนงนุช   ศรีกุลคร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูเบศร์  แช่มชู
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิพร   แย้มบุญเรือง
 
1. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรกฎ   แสนวงค์
2. นางสาวณัฐพิมล   สุบรรณ
3. นายธีรภัทร์   เตื่อยมา
4. นางสาวอรปรีญา   ทวยจันทร์
5. นางสาวอุไรวรรณ   พลแสน
 
1. นางนงนุช   ศรีกุละคร
2. นายชัยชาญ   ศรีกุลคร
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แสนฃมพู
2. เด็กหญิงสลิษา   คำหมาย
3. เด็กหญิงเอ็นดู   แก้วพลู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   เทียงดาห์
2. นางปิยนุช   นามคุณ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิยดา   พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   เพียรงาม
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์    โกฎิแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   เห็มสมัคร
2. นายประสูติศักดิ์   ศิริพรรณ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญา   เสนาดี
2. เด็กหญิงนลินรัตน์    วีรวรรณ
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
2. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีระ   ทบประดิษฐ์
2. เด็กชายปัญญากร   พระสว่าง
 
1. นางสาวนิสา   เทียบอัน
2. นายชัยวัฒน์   เขียววารีย์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจักรกรี    เวียงสิมา
2. นายอดิเทพ   ป้องหลง
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
2. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณรงค์    งามดี
 
1. นายอัษฎายุธ  พุทโธ