สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติมา   ชาดา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี    เห็มสมัคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรอนงค์    โพธิ์สิม
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   เห็มสมัคร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัคจิรา   ทสไกร
 
1. นายชัยวัฒน์    เขียววารี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายปรัชญา   ชนชนะกุล
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริฉัตร   อรัญทอง
 
1. นางสาวศุภรัตน์   ประทุมมาตร์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิยดา   พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   เพียรงาม
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์    โกฎิแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   เห็มสมัคร
2. นายประสูติศักดิ์   ศิริพรรณ