สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงเกสรา   ดวงศรี
 
1. นางธนวรรณ   วิบูลย์กุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพาณิชชา    ภูศรีฤทธิ์
 
1. นางธนวรรณ   วิบูลย์กุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.01 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  แสงห้าว
2. เด็กชายอนุชิต  วรรณศรี
 
1. นางธนวรรณ  วิบูลย์กุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายลิขิต  คำบุญเกิด
2. เด็กชายวีระศักดิ์  หดราช
 
1. นางธนวรรณ  วิบูลย์กุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณฑการ  ภูคำ
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงมณฑการ  ภูคำ
2. เด็กหญิงศราวรรณ์  วันสาสืบ
 
1. นางรำไพ  ขานโฮง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทัตเทพ  น้อยนอนเมือง
2. เด็กชายพัชรพล  โพธิ์สิม
3. เด็กหญิงพันธิตรา  สิงห์โสภา
 
1. นางสาวสุนิสา  จันละคร
2. นางธนวรรณ   วิบูลย์กุล