สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาคิม  ประสพคำ
2. เด็กชายปรัชญา  คำบุญเกิด
3. เด็กหญิงรินฤดี  อนันศรี
 
1. นางอุดมศรี  วิชัยคำจร
2. นางจามจุรีย์  คำบุญเกิด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สิทธิสวนจิก
2. เด็กชายกิตตินัย  ไชยคำภา
3. เด็กชายคณุตม์  ฝางคำ
4. เด็กหญิงชลธิชา   เรือศรีจันทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขามกุลา
6. เด็กหญิงบุบษญา  คำวิสิทธิ์
7. เด็กชายปฏิภาณ  พหลทัพ
8. เด็กหญิงปณัฐดา  บุญวิถี
9. เด็กชายปรัชญา  คำบุญเกิด
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  พหลทัพ
11. เด็กหญิงพรรณชธิดา  ภาวะหาญ
12. เด็กชายพานทอง  จันทโสก
13. เด็กชายภูมิบดินทร์  วิชาสวัสดิ์
14. เด็กชายภูวสิทธิ์  กุญชโร
15. เด็กหญิงรินฤดี  อนันศรี
16. เด็กชายวรรณชัย  มูลผลึก
17. เด็กชายวรวุฒิ  อัสพันธ์
18. เด็กชายวรุจณ์  แก้วกลาง
19. เด็กหญิงศิริพร  สีพลลา
20. เด็กชายเกรียงไกร  หัสจรรย์
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
2. นางสาวอรฤทัย  หารัญดา
3. นางเพ็ญภักดิ์   ศรีพลลา
4. นางสาวนิสาชล  แสงศรีเมือง
5. นางประไพ  พหลทัพ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถาวร
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  โพธิ์ทอง
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา
2. นางจามจุรีย์  คำบุญเกิด
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  คะสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรสุดา  คำแสนเดช
3. เด็กหญิงอทิตยา  วิชาสวัสดิ์
 
1. นายสมบูรณ์  บัวละคุณ
2. นางขวัญใจ  ทับชา
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทองชุม
2. เด็กชายอภิรักษ์  คำแสนเดช
3. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยคำภา
 
1. นางประไพ  พหลทัพ
2. นางหนูค่าย  แสงศรีเมือง