สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เนื่องวรรณะ
 
1. นางมยุรี  สุโพธิ์คำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกชนันท์  ชิชา
 
1. นางประภา  พรมศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฐฎา  คำบุดดา
 
1. นางต้องจิต  เจนการ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลลดา  เอกมเหษี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองประสม
3. เด็กหญิงปริยาพร  บุญหล้า
 
1. นายคำกรุง  ศรีสิงขรณ์
2. นางกัลยาณี  จารุวรโชติกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินทร  พลค้อ
2. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่จ่าว
3. เด็กหญิงอริศรา  เขียวสี
 
1. นายศราวุธ  ปางทอง
2. นางพัสตราภรณ์  เศษสรรพ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.04 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิวัช  ลัทธิธรรม
2. เด็กชายอัครพล  ทวีเลิศ
 
1. นายศรายุทธ  ปางทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายกรนันท์  แสนสุข
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สาระคำ
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  ช่วยประดิษฐ์
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพวงผกา  โตหนองหว้า
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันลา
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กชายปิติ  วรรณภักดิ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงศิริมาพร  นิมิตร
 
1. นางสุพาพร  เพ็งศรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายดิษกร  ตรีพรหม
2. เด็กชายนิรวัชร์  สุวรรณลา
 
1. นายปฏิวัติ  ตุนาค
2. นางสุฑิษชา  สวัสดี
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรี  เพ็ญ
2. เด็กชายสราวุธ  มาลัยทอง
3. เด็กชายอนัชชา  ผิวผุย
 
1. นายศรายุทธ  ปางทอง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  สุริยา
3. เด็กหญิงธิติวรดา  เนื่องศรี
 
1. นายทวี  บุญพิคำ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต  อนุฤทธิ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ธุพันธ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  มณีฉาย
 
1. นายวิเชียร  ขันแก้ว
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงธนิตสา  ลาจ้อย
2. เด็กหญิงอริสา  ขุนทองทิพย์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เชื้อโชติ
 
1. นางสาวอรสา  ศรีแก้ว
2. นางกรรยา  ภูวนารถ