สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกชนันท์  ชิชา
 
1. นางประภา  พรมศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.04 ทองแดง 8 1. เด็กชายศิวัช  ลัทธิธรรม
2. เด็กชายอัครพล  ทวีเลิศ
 
1. นายศรายุทธ  ปางทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กชายปิติ  วรรณภักดิ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงศิริมาพร  นิมิตร
 
1. นางสุพาพร  เพ็งศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายดิษกร  ตรีพรหม
2. เด็กชายนิรวัชร์  สุวรรณลา
 
1. นายปฏิวัติ  ตุนาค
2. นางสุฑิษชา  สวัสดี