สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เนื่องวรรณะ
 
1. นางมยุรี  สุโพธิ์คำ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลลดา  เอกมเหษี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองประสม
3. เด็กหญิงปริยาพร  บุญหล้า
 
1. นายคำกรุง  ศรีสิงขรณ์
2. นางกัลยาณี  จารุวรโชติกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายกรนันท์  แสนสุข
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  ช่วยประดิษฐ์
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพวงผกา  โตหนองหว้า
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา