สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฐฎา  คำบุดดา
 
1. นางต้องจิต  เจนการ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินทร  พลค้อ
2. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่จ่าว
3. เด็กหญิงอริศรา  เขียวสี
 
1. นายศราวุธ  ปางทอง
2. นางพัสตราภรณ์  เศษสรรพ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สาระคำ
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันลา
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรี  เพ็ญ
2. เด็กชายสราวุธ  มาลัยทอง
3. เด็กชายอนัชชา  ผิวผุย
 
1. นายศรายุทธ  ปางทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  สุริยา
3. เด็กหญิงธิติวรดา  เนื่องศรี
 
1. นายทวี  บุญพิคำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต  อนุฤทธิ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ธุพันธ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  มณีฉาย
 
1. นายวิเชียร  ขันแก้ว
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงธนิตสา  ลาจ้อย
2. เด็กหญิงอริสา  ขุนทองทิพย์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เชื้อโชติ
 
1. นางสาวอรสา  ศรีแก้ว
2. นางกรรยา  ภูวนารถ