สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงภัชราภา  บัวทอง
 
1. นางทองล้วน  ศรีมาตย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูรี  สีหาเทพ
 
1. นางพัชรดา  กองสำลี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุกมณี  ลุนละวงษ์
2. เด็กหญิงสุธิตรา  บัวทอง
3. เด็กหญิงแพรทอง  กันดูลย์
 
1. นางพัชรดา  กองสำลี
2. นางทองล้วน  ศรีมาตย์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายดัชกร  หมู่วัน
2. เด็กหญิงพัชรดา  บัวทอง
3. เด็กชายวรพงษ์  โหว่ภักดี
 
1. นางสาวปุณญาพร   นามโคตร
2. นางพัชรดา  กองสำลี