สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนิตตา  สิงห์ลี
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนละคร
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภัคศิริ  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงเปรมวดี  ช่างทำ
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรจนา  นาแก้ว
2. นางสาวรวงข้าว  มุงคล
3. นางสาวโสรญา  นาคสูงเนิน
4. เด็กหญิงโสรญา  นาคสูงเนิน
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นายสุขสันต์  มหาพรหม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ก่านแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทองใบ
3. เด็กหญิงมนัสนันต์  ทอดแสน
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิษา  ช่างทำ
2. เด็กหญิงศรินณา  รัดทำ
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  โชติชุม
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไต้อุดม
2. เด็กหญิงอรุสรา  เพียรหัตถ์
 
1. นายไมตรี  ทุนเพิ่ม
2. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยดา  ทับชารี
2. เด็กหญิงจิดาภา  โชติชุม
3. เด็กหญิงวันวิสา  พันธ์ทุม
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  บุญศรี
2. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชรีย์   รักษ์หิรัญ
2. เด็กชายธนวัฒน์   ดวงประทุม
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สาจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สาจันทร์
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นางยุพิน  คงอินทร์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  เกตุยืนยง
2. นายสุรศักดิ์  บรรเทพ
 
1. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
2. นายวิทยา  ต้นกัลยา