สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภัคศิริ  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงเปรมวดี  ช่างทำ
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไต้อุดม
2. เด็กหญิงอรุสรา  เพียรหัตถ์
 
1. นายไมตรี  ทุนเพิ่ม
2. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร