สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงประภาพร   มาโยธา
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงอารยา  อยู่นุช
 
1. นางจีรภัส  ขานหยู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โยธาภัคดี
2. เด็กหญิงอริสา  สิงหนนท์
3. เด็กหญิงไอริสา  ไชยทองศรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
2. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมดา
2. เด็กหญิงปริมประภา  ปัดถา
3. เด็กหญิงศิรินทรา  หอมเชย
 
1. นางจีรภัส  ขานหยู่
2. นายผดุง  เมืองโคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัชราภา  นามวิเศษ
2. เด็กชายอนิวัต  แก้วอาษา
 
1. นางจีรภัส  ขานหยู่
2. นายผดุง  เมืองโคตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิกรม
2. เด็กชายสุวรรณ  จันทร
 
1. นายเกษม  อินทวงศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุพงษ์  รุ่งศรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุพงษ์  รุ่งศรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงอุษารักษ์  แสงสว่าง
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง 8 1. เด็กชายอนุพงษ์  รุ่งศรี
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงอุษารักษ์  แสงสว่าง
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  เผื่อนผุด
2. เด็กหญิงรัชพร  ประเสริฐศิริ
3. เด็กหญิงสุฐิตา  มาตย์มุงคุณ
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางกัลยณัฐ  โบราณมูล
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โคหาจักร
2. เด็กชายบารมี  มีศรี
3. เด็กหญิงมยุรี  ภูศรี
 
1. นางกัลยณัฐ  โบราณมูล
2. นางพรทิพย์  อินทวงศรี
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงจิตรานุช  งามมั่ง
2. เด็กหญิงธิชานันท์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงสดสี  วงศ์จำปา
 
1. นางกัลยณัฐ  โบราณมูล
2. นางบีเอ  ภูศรี
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติน  กางโหลน
2. เด็กชายอภิรชัย  ศรกล้า
3. เด็กชายอภิรักษ์  กางโหลน
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางสาวมาณิกา   ศิริพรรณ