สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงประภาพร   มาโยธา
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมดา
2. เด็กหญิงปริมประภา  ปัดถา
3. เด็กหญิงศิรินทรา  หอมเชย
 
1. นางจีรภัส  ขานหยู่
2. นายผดุง  เมืองโคตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิกรม
2. เด็กชายสุวรรณ  จันทร
 
1. นายเกษม  อินทวงศรี