สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุพงษ์  รุ่งศรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุพงษ์  รุ่งศรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง 8 1. เด็กชายอนุพงษ์  รุ่งศรี
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงอุษารักษ์  แสงสว่าง
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  เผื่อนผุด
2. เด็กหญิงรัชพร  ประเสริฐศิริ
3. เด็กหญิงสุฐิตา  มาตย์มุงคุณ
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางกัลยณัฐ  โบราณมูล
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โคหาจักร
2. เด็กชายบารมี  มีศรี
3. เด็กหญิงมยุรี  ภูศรี
 
1. นางกัลยณัฐ  โบราณมูล
2. นางพรทิพย์  อินทวงศรี
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงจิตรานุช  งามมั่ง
2. เด็กหญิงธิชานันท์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงสดสี  วงศ์จำปา
 
1. นางกัลยณัฐ  โบราณมูล
2. นางบีเอ  ภูศรี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติน  กางโหลน
2. เด็กชายอภิรชัย  ศรกล้า
3. เด็กชายอภิรักษ์  กางโหลน
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางสาวมาณิกา   ศิริพรรณ