สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงโชติรส  ภูใหม่
 
1. นางสมจิตร  ภูวนารถ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสุรตา  บัวจาน
 
1. นางดวงใจ  หล่อวัตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคเชนทร์  พรมรัตน์
2. เด็กชายภัคภูมิ  สมเพชร
 
1. นายวิศิษฐ  คำมี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงทิวาณี   โนนท้อน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ลูลละคร
 
1. นายนริศ  สาลาสุตา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นันทะเขต
 
1. นายมนตรี  สุยอย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุภาพร  ราชซุยแสน
 
1. นายมนตรี  สุยอย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 10 1. เด็กชายชัยรัตน์  นาถศรี
 
1. นายนริศ  สาลาสุตา