สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกนกพร  ขอมอบกลาง
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สุริยะ
3. เด็กหญิงวรัทยา  จันทนข่า
 
1. นางคำปุน  รังษา
2. นางสาวณีรนุช  คำพิลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  คันทะโสม
 
1. นางสาวณีรนุช  คำพิลา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงประณิดา  นาถมทอง
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุญสิตา  นาถมทอง
 
1. นายวีระพล  สลักคำ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภาสิริ  นนท์เพีย
2. เด็กหญิงมัณยาภา  หินนนท์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ตะคามจัน
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
2. นายจารุวัฒน์   วงศิลา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายมังกร  ประนิสอน
2. เด็กชายวัชรินทร์  บุรมรัตน์
 
1. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
2. นางสาวณีรนุช  คำพิลา
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรกช  ชิณเกตุ
2. เด็กชายปิยพัทธ์   วิเศษพูน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   กรงทิพย์
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
2. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายจิรภัทร  อันสา
2. เด็กหญิงศศิธร  สุริยะ
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
2. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวินัย  เกกาคำ
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรดนัย  ภูสีนาค
 
1. นายวีระพล  สลักคำ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูแข่งหมอก
2. เด็กชายธีรพงศ์  กรงทิพย์
3. เด็กชายวงศกร  จันทร์ศรีรัตน์
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
2. นางสาวณีรนุช  คำพิลา
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ประเสริฐศิริ
 
1. นายวีระพล  สลักคำ