สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภาสิริ  นนท์เพีย
2. เด็กหญิงมัณยาภา  หินนนท์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ตะคามจัน
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
2. นายจารุวัฒน์   วงศิลา
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายจิรภัทร  อันสา
2. เด็กหญิงศศิธร  สุริยะ
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
2. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวินัย  เกกาคำ
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์ศรีรัตน์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรดนัย  ภูสีนาค
 
1. นายวีระพล  สลักคำ
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ประเสริฐศิริ
 
1. นายวีระพล  สลักคำ