สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุภารัตน์   ไชยคุณ
 
1. นางรัศมี   มาอ้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงเจนจิรา   โสสานัง
 
1. นางรัศมี   มาอ้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา   กลิ่นอาจ
 
1. นางรัศมี   มาอ้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิธิพร   ยุทธไกร
2. เด็กหญิงปิยาพร   ไปนา
 
1. นางรัศมี   มาอ้น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองตะโก
 
1. นางสาวอัญชลี  โถชัยคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวิชัย  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวอัญชลี  โถชัยคำ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์   พระริด
 
1. นางอมร   ตั้งหลัก