สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมุขพล   ดลปัดชา
2. เด็กชายอติเทพ   โพธินาม
 
1. นายประมวล   อัคฮาดศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  เอิกเริก
2. เด็กหญิงปวีณา   ไชยราช
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   พลขันธ์
4. เด็กหญิงศิริวิมล   เหมือนสิงห์
5. เด็กหญิงอจิตา   เกษรักษา
 
1. นางพรรณี   นามโยธา
2. นางพรรณี  โยธายุทธ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงอจิตา   เกตุรักษา
 
1. นายครรชิตพล   ประทุมเวียง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร   คำวิชิต
 
1. นางพรรณี   นามโยธา