สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เสาวรส
 
1. นางเสาวภา  กุลนันทนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายเอกราช  พรมนอก
 
1. นางสมบัติ  เทกอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายศิวกร  วุฒิพันธุ์
 
1. นายอดุลย์  พลธิรักษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนากร  ชาลีวรรณ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทบูร
 
1. นางแสงเดือน  ทองอบ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  บรรณสาร
 
1. นางสาวปิยะธิดา  คุณะดิลก