สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  รุดโถ
2. เด็กชายธันวา  นานาดนวล
3. เด็กชายธีรพล  ดวงราช
 
1. นายวรวุฒิ  รอดกอง
2. นายรณกฤต  รินทะชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์รมย์
2. เด็กชายกิจติศักดิ์  รัฐเมือง
3. เด็กหญิงคุนัญญา  สมดี
4. เด็กหญิงจิราพร  ทะทา
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ชินบุตร
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ส่องแก้ว
7. เด็กชายรัฐภูมิ  คำกอง
8. เด็กชายศุภชัย  แพนกลาง
9. เด็กชายสหรัฐ  พรมขอนยาง
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  ลีทา
11. เด็กหญิงสุวา  แสงทอง
12. เด็กหญิงอนุสรา  สีคราม
13. เด็กหญิงอรวรรณ  ใจงูเหลือม
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เพื่องเกียรติคุณ
15. เด็กหญิงไอยรินทร์  คำแอบ
 
1. นายประถม  ทิ้งแสน
2. นายธนาธิป  พิลาโสภา
3. นางสาวพัชรินทร์  พรมสุข
4. นายจิรายุส  ตั้งตระกูล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณวลัย  นิตย์คำหาญ
 
1. นางสาวศุภัทรา  คำชนะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงตะวัน  มะโฮง
 
1. นางสาวศุภัทรา  คำชะนะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงมินตรา  ผิวกะโทก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นามวิเศษ
3. เด็กชายอรรถพล  ลาดโฮม
 
1. นายประถม  ทิ้งแสน
2. นายจิรายุส  ตั้งตระกูล