สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณฑิรา  คาโส
2. เด็กชายวัศพล  มีคำ
 
1. นางปิยวรรณ  ปาโส
2. นางสาวเอ็มประภา  โคจันดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  สังฆมณี
2. เด็กชายภูริพัฒน์  รักษานวล
3. เด็กชายไตรภพ  สุขสีกรี
 
1. นางปิยวรรณ  ปาโส
2. นางสาวกัลยรัตน์  พลราชม