สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมศรี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงธารรัศมี  สีวังลาด
 
1. นางสาวนิตติยา  จะโนรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  หอมดวง
2. เด็กชายจิรายุ  จันทร์วิเศษ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  พลเรือง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองบรรหา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธาภักดี
6. เด็กหญิงดารารัตน์  มีบุญมาก
7. เด็กหญิงนัฐลิดา  สังฆะมณี
8. เด็กชายพงษ์ศธร  ใจดี
9. เด็กหญิงรัตติกาล  พาวพัฒน์
10. เด็กหญิงรินรดา  ประทุมรัตน์
11. เด็กหญิงรินรดี  ประทุมรัตน์
12. เด็กชายวงศกร  ศิลปะวิชัย
13. เด็กหญิงวราภรณ์  เสนาหมื่น
14. เด็กหญิงสิริวรรณ  ใจดี
15. เด็กชายสุรเดช  เดชบุรัมย์
16. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยสันต์
17. เด็กชายอภิชาติ  สังฆะมณี
18. เด็กหญิงอรปรียา  สุนน้ำเที่ยง
19. เด็กชายอรรถพล  ไชยสันต์
20. เด็กชายอโนทัย  ขวัญมุ่ง
 
1. นายงาน  อุตสารัมย์
2. นางไข่มุกข์  ธุระนิตย์
3. นายประจักษ์  แพนสมบัติ
4. นางสาวนิตติยา  จะโนรัตน์
5. นายจิระโรจน์  เพ็ชรวงค์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายชินพัฒน์  จะโนรัตน์
2. เด็กชายนันทกร  นพไธสง
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  อักษร
 
1. นางไข่มุกข์  ธุระนิตย์