สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้ววังวร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงอนัญพร  จิณะรัตน์
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุราภรณ์  บุตรวงศ์
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ดงเล็ก
2. เด็กชายสุณัฐพงษ์  ภูสำรอง
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์แสง
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นายชัชนันท์  ดรชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. เด็กชายธนพงษ์  แทนสา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรวงศ์
 
1. นายดำรงค์  สงครามสี
2. นางรสริน  สงครามสี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เหล่าพร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.6 ทอง 16 1. เด็กชายฉัตริน  ภูเต้าน้อย
2. เด็กหญิงฐิติมา  คำแท่ง
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ป้องคำมี
2. เด็กชายธนพงษ์  แสนเตจ๊ะ
3. เด็กชายบารมี   ภูกระจาบ
4. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนพงษ์
5. เด็กชายวทัญญูู  ภูกระจาบ
6. เด็กหญิงวิยดา  ภูสำรอง
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
2. นางบังอร  ดรชัย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูสำรอง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ดวงพายัพย์
3. เด็กหญิงศิลิลักษณ์  ทองดอนน้อย
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นายชัชนันท์  ดรชัย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันทะกล
2. เด็กหญิงมาติกา  แสงยศ
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ไชยพิเดช
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นางจิราพร  นามโท
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงภรภัทรา  พลเหล้า
2. เด็กหญิงอนัญพร  ภูหล้าด่าน
3. เด็กชายเอกชัย  เนื่องไชยสี
 
1. นางวิไลพร  พิชัย
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลสุทธิ
2. เด็กหญิงดาวเรือง  ภูแย้มศรี
3. เด็กชายอนันต์  แสงจันทร์
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นายชัชนันท์  ดรชัย