สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้ววังวร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงอนัญพร  จิณะรัตน์
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุราภรณ์  บุตรวงศ์
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาสินพร้อม
2. เด็กชายธนพงษ์  แทนสา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรวงศ์
 
1. นายดำรงค์  สงครามสี
2. นางรสริน  สงครามสี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เหล่าพร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.6 ทอง 16 1. เด็กชายฉัตริน  ภูเต้าน้อย
2. เด็กหญิงฐิติมา  คำแท่ง
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูสำรอง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ดวงพายัพย์
3. เด็กหญิงศิลิลักษณ์  ทองดอนน้อย
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นายชัชนันท์  ดรชัย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันทะกล
2. เด็กหญิงมาติกา  แสงยศ
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ไชยพิเดช
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นางจิราพร  นามโท
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงภรภัทรา  พลเหล้า
2. เด็กหญิงอนัญพร  ภูหล้าด่าน
3. เด็กชายเอกชัย  เนื่องไชยสี
 
1. นางวิไลพร  พิชัย
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลสุทธิ
2. เด็กหญิงดาวเรือง  ภูแย้มศรี
3. เด็กชายอนันต์  แสงจันทร์
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นายชัชนันท์  ดรชัย