สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  นวนภูมีวัน
 
1. นางสายไหม  พายุบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ปอสระเกตุ
 
1. นายสายไหม  พายุบุตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  อุปัจชิง
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  อ่อนหวาน
2. เด็กชายกันยารัตน์  ปอสระเกตุ
3. เด็กชายณัฐพล  อุปัจชิง
4. เด็กชายธนพัฒน์  นวนภูมีวัน
5. เด็กชายปรวิทย์  คำยอด
6. เด็กชายศุภกร  ทัพภูเดช
7. เด็กหญิงสุภาวดี  คำบุญเกิด
8. เด็กชายอนันต์ยศ  คำจันทร์ลา
 
1. นายธนากร  วุฒิพันธ์
2. นางสุนทรี  ปะโปตินัง
3. นางสายไหม  พายุบุตร