สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุริวัน
2. เด็กหญิงรัตนากร  ตุลาทอง
 
1. นางเรณู  วรรณจันทร์
2. นางสาวรัฐติกาล  แสนวันดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายภัทรกร   แสงสวย
 
1. นายฬุทธิรงค์   ขันธิฉัตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ทองคำพันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร   มีแก้ว
 
1. นางสาวจันทิพย์   โต๊ะสิงห์
2. นายประยูร  ตรีเนตร์