สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงนิดารัตน์  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ทำลา
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  ภิรมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 9 1. เด็กชายจิรภัทร  จารย์สูงเนิน
2. เด็กหญิงชัญญานันต์  อันสนั่น
3. เด็กหญิงรินรดา  ทูลกอง
 
1. นางสาวภัทรพร  สุรรัตน์
2. นายชัยยงค์  โคตรศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงนริศรา  เกตคำภา
 
1. นางสาวสายรุ่ง  ดงอุทิศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงลลิตา  กองตุ้น
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  อันชนะ
 
1. นางไพฑูรรัตน์  ทองคำ
2. นางสาวสายรุ่ง  ดงอุทิศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปณิดา  โยเหลา
2. เด็กหญิงรัชฎา  ทำลา
 
1. นางไพฑูรรัตน์  ทองคำ
2. นางสาวสายรุ่ง  ดงอุทิศ