สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  นาคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคำ
3. เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีคุณ
 
1. นางสาวภัทรพร  สุรรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทำลา
2. เด็กหญิงพรรณประภากร  มิตตัสสา
 
1. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
2. นางสาวภัทรพร   สุรรัตน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองตุ้น
2. เด็กหญิงพิยดา  ทุงฤทธิ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เศษตะ
 
1. นางสาวภัทรพร  สุรรัตน์
2. นางไพฑูรรัตน์  ทองคำ