สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายศุภเสกข์  ประทา
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอาริยา  วิเศษดี
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปณิตา  วังหอม
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 -    
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอิทธิเดช  โยชพะนัด
 
1. นายบุตร  ตะวัน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงประภัสสร  คำสีโห
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วก่อง
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชชานีย์  แสงเพชร
2. เด็กหญิงนัฐมล  เดชศิริ
3. เด็กหญิงรุจิกร  จารุเกียรติ
4. เด็กหญิงวรัญญา  นามคำภา
5. เด็กหญิงอาจารีย์  โสภานิช
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางปิยาภรณ์  ไชยชุม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤต  ดวงพรม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมวงษ์
 
1. นางลมุล  เสนามาตย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตียจักร์
 
1. นางยุภา  สุขมณี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักภักดี
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีชนะวงศ์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เอี่ยมสาตร์
 
1. นางนันทิยา  นามเต
2. นางยุภา  สุขมณี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทองภู
2. เด็กชายจักรภพ  สิงโสภา
3. เด็กชายภูรินทร์  รักษาภักดี
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
2. นางลมุล  เสนามาตย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนกร  อันพิมพ์
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุทัยบาล
 
1. นางลมุล  เสนามาตย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยุทธพล  ทับพิมแสน
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  สาพิมาย
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชุติญา  รักออน
2. เด็กชายณัฐพัชร์  โสภานิช
3. เด็กชายพิเชษฐ์  จันปัญญา
4. เด็กชายศักย์ศรณ์  เพชรสิงห์
5. เด็กชายศุภกร  ตะวัน
6. เด็กชายโชคปฎิภาณ  คำวิจิตร
 
1. นายณรงค์  มีแก้ว
2. นางกิตติพร  ทองกอง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  หินตะ
2. เด็กชายธีระภัทร์  ภูชุม
3. เด็กหญิงภัสรา  ศรีอ้น
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางนันทิยา  นามเต
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภัสสร  คำสีโห
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วก่อง
3. เด็กหญิงพฤฒวรรณ  ทองพงษ์
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
2. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัชระ  พะเลียง
2. เด็กชายศุภกรณ์  วังหอม
3. เด็กชายเอกชัย  ทิพพิชัย
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางกนกอร  สิงห์โสภา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินภัทร  ศรีชมภู
2. เด็กชายธนาทิพย์  บัวรอด
3. เด็กชายวัชระ  พะเลียง
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางกนกอร  สิงห์โสภา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สีชา
2. เด็กชายธนินรัฐ  น้อยคำลือ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  คอนนาสี
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จันปัญญา
2. เด็กหญิงพฤฒวรรณ  ทองพงษ์
3. เด็กหญิงศุภามาศ  วังหอม
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
2. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายชัยนันท์  สิทธิดา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ครูพิพรม
3. เด็กชายโชศักดิ์  พลสา
 
1. นางสมประสงค์  ชัยอินทร์
2. นางสว่างจิตร  ทัศคร
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 10 1. เด็กหญิงธนัญชนก  นามเต
2. เด็กหญิงมิลตรา  รัดธรรม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิวสำเร็จ
 
1. นางสมประสงค์  ชัยอินทร์
2. นางสว่างจิตร  ทัศคร
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอักษราภัค  พันธุ์โยศรี
2. เด็กหญิงอักษราภัค  พันธุ์โยศรี
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
28 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายน้ำเพชร  ทับละคร
2. เด็กหญิงปณิตา  ปาณะสุโต
 
1. นางดวงชีวัน  นามเต
2. นางทองใบ  มหานา
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรชฏ  ตะวัน
 
1. นางดวงชีวัน  นามเต
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายธันวา  ดวงวิชัย
2. เด็กหญิงผ่องอำไพ  อันพิมพ์
3. เด็กชายภัทรกร  จันปัญญา
 
1. นางดวงชีวัน  นามเต
2. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให