สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายศุภเสกข์  ประทา
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอาริยา  วิเศษดี
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปณิตา  วังหอม
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนกร  อันพิมพ์
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชุติญา  รักออน
2. เด็กชายณัฐพัชร์  โสภานิช
3. เด็กชายพิเชษฐ์  จันปัญญา
4. เด็กชายศักย์ศรณ์  เพชรสิงห์
5. เด็กชายศุภกร  ตะวัน
6. เด็กชายโชคปฎิภาณ  คำวิจิตร
 
1. นายณรงค์  มีแก้ว
2. นางกิตติพร  ทองกอง