สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตียจักร์
 
1. นางยุภา  สุขมณี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักภักดี
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีชนะวงศ์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เอี่ยมสาตร์
 
1. นางนันทิยา  นามเต
2. นางยุภา  สุขมณี
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอักษราภัค  พันธุ์โยศรี
2. เด็กหญิงอักษราภัค  พันธุ์โยศรี
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให