สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชชญา   ปานสาลี
 
1. นางวะลัยลักษณ์   ชมรส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนันทนิตย์   เรืองศักดิ์
 
1. นางพิกุล   ชนแดง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปนัสดา   อุ้ยเลิศ
 
1. นางสาววรรณภา   สอนวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกิตติคุณ   โคตรชารี
 
1. นางสาววรรณภา   สอนวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง 12 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุขีเกตุ
2. เด็กหญิงพรนภา  แก้วมนตรี
 
1. นายประดิษฐ์  สีคง
2. นางบุญชู  สีคง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จำรูญ
2. เด็กชายธีรกานต์    พิมพ์ศรี
 
1. นายจิติพงษ์   วงชารี
2. นายเรืองศรี    พุดหล้า
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญจักรศิลป์
 
1. นายจิติพงษ์   วงชารี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิวภา    ภูแป้ง
 
1. นางสาวนิตยา    อันทะนัย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรภณ   กองตุ้น
2. เด็กชายศุภกร   ลาดเลียง
 
1. นางวะลัยลักษณ์   ชมรส
2. นางสาวอำพร   วงชารี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษบา   อาป้อง
2. เด็กหญิงปรันดา   สีสังชุม
3. เด็กหญิงสุกัญญา   วงศ์ฮาด
 
1. นางพิกุล   พุดหล้า
2. นางสุภาภรณ์   พ่วงรอด
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายอธิบดี   ทัดทาน
 
1. นายจิติพงษ์   วงชารี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณเวชช์   กลมลี
2. เด็กชายอนุพงษ์    บัวมาศ
 
1. นางสาวนิตยา   อันทะนัย
2. นางสาวอำพร   วงชารี