สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญทิพย์
2. เด็กชายวัชรากร  ลี่
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยสงค์
 
1. นางสาววิยะดา  สีชมแสง
2. นางสาวทิวาวรรณ  อันแสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงกาลัญญตา  ศรีลาชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  ตางจงราช
 
1. นางวิมลพรรณ  ตะบุตร
2. นางสาวพิสมัย  พาเทพ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  ถิ่นวิมล
2. เด็กชายสุริยะ  ชัยสา
3. เด็กชายอนวัช  วัชรวีรกุล
4. เด็กชายอนุวัฒน์  บานที
5. เด็กชายโชคชัย  ขัติยะวงษ์
 
1. นายอัครราช  อุรินคำ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  แก้วบุดดา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์  แสงอรุณ
 
1. นางสุนันทา  พาเทพ
2. นางสุขญดา  จันทไทย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบัวบุญ
2. เด็กหญิงเพชรดา  ไชยแสง
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  อันแสน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดากานต์  พวงมณี
2. เด็กหญิงอนัญญา  ขุนฟอง
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  อันแสน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  อามาตมนตรี
2. เด็กชายธนกร  อุประ
3. เด็กหญิงพีระพรรณ  ทินวัน
4. เด็กชายวรัญญู  ตาลทับ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ละอองแก้ว
6. เด็กหญิงอาจารี  พรแจ่มใส
 
1. นางพรกนก  บุตรเรือง