สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงอภิญญา   ช่างปรุง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายธีรภัทร   ไชยวรรณ
 
1. นางสุมาลี  วงศิลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรประภา   ผาดวงดี
 
1. นางนัยนา  เลิศล้ำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงรัตนาพร   ผาดวงดี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เรืองสมบัติ
 
1. นางนัยนา  เลิศล้ำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภาทิพย์   แดงสีดา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ช่างปรุง
 
1. นางนัยนา  เลิศล้ำ
2. นางสังวาลย์  นนตรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงปริญญา  ไชยบล
 
1. นางลัดดาวัลย์   รัตนพล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรายุ   สุขประเสริฐ
2. เด็กชายภาคภูมิ   แช่ชิ
3. เด็กชายวุฒธรากาศ  วรคำ
4. เด็กชายศรัญยู   มะเสนา
5. เด็กชายสุพี   ภูผาลี
6. เด็กชายเกียรติกุล   อรรคนันท์
 
1. นายวิโรจน์   เหล่าสุวรรณ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิราพร   ฝอยทอง
2. เด็กหญิงวิพา  วิลัยเลิศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางลัดดาวัลย์  รัตนพล
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายชุติพนธ์   ฤทธิโคตร
2. เด็กหญิงญาราภรณ์   ราสุวรรณ
 
1. นายราเชนทร์   ภูสีโสม
2. นางวงเดือน   โพธิบัติ