สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงอภิญญา   ช่างปรุง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายธีรภัทร   ไชยวรรณ
 
1. นางสุมาลี  วงศิลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรประภา   ผาดวงดี
 
1. นางนัยนา  เลิศล้ำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงรัตนาพร   ผาดวงดี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เรืองสมบัติ
 
1. นางนัยนา  เลิศล้ำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงปริญญา  ไชยบล
 
1. นางลัดดาวัลย์   รัตนพล